Boomtechnisch advies

Boomtechnisch advies door European Tree Technician (ETT)

Den Held Boomverzorging B.V. is u graag van dienst als boomtechnisch adviseur. Wij zijn European Tree Technician (ETT) gecertificeerd en gespecialiseerd in de volgende werkvelden.

Opstellen van bomen effectanalyses (BEA)

Bij een bomen effect analyse wordt vooraf goed bekeken wat de invloed van de geplande werkzaamheden rondom de bomen is. Hiermee kan ernstige schade aan de bomen worden voorkomen. Vele aannemers (met name in de infra sector) stellen aan de voorhand een BEA 2.0 op, zodat zij achteraf niet op kosten worden gedreven voor het geen rekening houden met de groenstructuren in het werkgebied.

Boombescherming

Een boombeschermingsplan wordt voorafgaand aan bouw en graafwerkzaamheden opgesteld. In het plan staat beschreven welke eventuele maatregelen moeten worden getroffen om de bestaande bomen te beschermen. Bij dit plan kunnen wij aansluitend bepalen wanneer bij welke boom werkzaamheden moeten worden verricht.

Wanneer wij als directievoerder/toezichtouder worden ingeschakeld staan wij voor het belang van zowel de opdrachtgever als de aannemer en de bomen/groenstructuren.

Nader Technisch Onderzoek (NTO)

Wanneer er tijdens een Visual Tree Assessment (VTA)  of Boomveiligheidsontrole (BVC) gebreken worden vastgesteld moet er Nader Technisch Onderzoek (NTO) plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan gebreken als holtes, zwamaantastingen of wortelschade. Tijdens het NTO wordt vastgesteld of de boom te behouden is, en zo ja onder welke condities.

Boominventarisatie en veiligheidscontroles

Wij inventariseren de bomenbestand en stellen de hieruit voortvloeiende data beschikbaar in een interactieve giskaart en een excelbestand. Per boom worden boompaspoorten opgesteld, waarin de opdrachtgever kan bepalen welke data hij wenst te verkrijgen.

Boomveiligdheidscontrole (BVC) volgens de VTA methode.

Den Held Boomverzorging B.V. is bekend met diverse beheersystemen als: Digitree, Groenestein, Obsurv en Arcgis. Met deze systemen wordt een modulair bomenpaspoort gegenereerd, welke aan de wensen van de opdrachtgever kan worden aangepast.

Verplantbaarheidsonderzoek

Wanneer bij een opgestelde boomeffectanalyse (BEA) blijkt dat een bestaande boom moet wijken, is het gebruikelijk om te kijken of deze boom behouden kan worden door deze te verplaatsen. Hergebruik van bestaande bomen is een duurzaam alternatief voor het kappen. Echter leent niet elke boom zich om verplant te worden. Hiervoor wordt een verplantbaarheidsonderzoek gedaan, waarbij wordt vastgesteld of de betreffende bomen verplaatst kunnen worden of niet.

Bomenwacht

Bij graafwerkzaamheden kunnen wij als boomwacht dienen. Hierbij houden wij nauwlettend in de gaten of de werkzaamheden geen bedreiging of risico vormen voor het wortelgestel van de bomen.

Boomtechnisch advies